6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL VERİ KORUMA TÜZÜĞÜ UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Sayın ÜYE’miz,

Bu Sözleşme, elektronik ortamda, ÜYE ve CUK Creative Bilişim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. (“İŞLETMECİ”) arasında kabul etme anında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiş olacaktır.

1. TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Örneğin; ad, soyad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, diğer sosyal medya üye adları, Profil resimleri ve ÜYE’yi tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi.

Profil: ÜYE tarafından Hot-Pet’e verilmiş bilgilerle oluşturulan, e-posta adresi, cep telefonu, Kullanıcı Adı, ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, şifre ve ÜYE tarafından eklenen fotoğraf(lar)dan oluşan, diğer ÜYE’ler tarafından görüntülenebilen ÜYE’ye özel interaktif alan.

Takma Ad/Kullanıcı Adı: ÜYE’nin, Profil’ini oluştururken kişisel verilerini kullanmaksızın spesifik bir veri sahibiyle artık ilişkilendirilemeyecek şekilde kullandığı bir isim.

Ticari Elektronik İleti: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler.

ÜYE: Hot-Pet ana sayfasında/giriş ekranında bulunan “Kayıt Ol” bağlantısındaki butona tıklayarak ve gerekli adımları takip ederek üye olma sürecini tamamlamış kişi.

Uygulama: Hot-Pet mobil uygulaması.

İŞLETMECİ, Elektronik Haberleşme Kanunu’nun Kişisel Bilgilerin Gizliliğine dair 51. maddesi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin getirilen düzenlemeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymakla yükümlü olduğunu, Avrupa Birliği sınırları içerisinde bulunan ve uygulama arayüzünü kullanacak kullanıcılar açısından 2016/679EU sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (GDPR) uyumu gözeteceğini, işbu düzenlemelerin hükümleri uyarınca; her türlü ÜYE bilgisi ve kişisel verinin, Gizli Bilgi olduğunu, bu bilgi ve verileri sözleşme sırasında ve sonrasında süresiz olarak özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, hiçbir şekilde onay almadan kullanmayacağını, işlemeyeceğini, aktarmayacağını tüm çalışanlarını bu konuda uyaracağını ve bu yönde tüm teknik ve idari tedbirleri asgari oranda alacağını, üçüncü bir kişi ye ifşasını önlemek için gerekli her türlü tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi bu bilgiye kendisi sayesinde ulaşan bağlantılı/bağlantısız tüm çalışanlarının/iş ortaklarının/danışmalarının/alt işverenlerinin ve ilgililerin işbu madde kapsamına aykırı hareketleri nedeniyle meydana gelecek her türlü zarardan müşterek ve müteselsil sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

İŞLETMECİ, ÜYE’ye ait kişisel verileri, işbu Sözleşme kapsamında belirtilen kapsam ve koşullarla sınırlı, belirtilen amaçlarla uyumlu olarak işleyebilecektir.

İŞLETMECİ, ÜYE’lerin Hot-Pet kullanımı hakkındaki bilgilerini, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detayları içeren Aydınlatma Metni’ne https://www.hot- pet.com linkinden ulaşabilirsiniz.

GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği ve 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile CUK Creative Bilişim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. tarafından işlenen ve aşağıda yer verilen kişisel verileriniz hakkında Veri Sorumlusu olarak (GDPR Madde 4(7), KVKK Madde 3(1) (ı)), sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

CUK Creative Bilişim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

1. İŞLENEN KİŞİLER VERİLER

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. İşlenen kişisel verileriniz ile verilere ait kategoriler aşağıda belirtilmiştir.

Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, doğum tarihi ve cinsiyet bilgisi

İletişim Bilgileri: Telefon numarası, iletişim adresi ve e-posta adresi

Müşteri İşlem Bilgileri: Kullanıcı adı ve abonelik bilgisi

Lokasyon Bilgisi: Konum bilgisi

Pazarlama Bilgileri: Kampanya bilgisi ve çerez kaydı

Kullanım Bilgileri: İşlem bilgileri, uygulama içi hareket bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri: Şifre, IP bilgisi ve erişim kayıtları

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartları ile ikincil düzenlemelere ve GDPR’ın “Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkeler” başlıklı 5 inci ve “İşleme faaliyetinin hukuka uygunluğu” başlıklı 6 ncı maddesinde belirtilen hususlar dâhilinde uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

Daha iyi hizmet sunumu için network ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında konvansiyonel ve dijital mecralarda ürün, servis ve iş geliştirilmesi,

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla Kanun’un kişisel verilerin yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında aşağıdaki 3. taraflara aktarılabilecektir

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; ilgili kişiler ile hukuki ilişkimizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince web sitemiz, mobil uygulamamız ve buna benzer mecralarımız aracılığıyla otomatik yöntemler ile temin edilerek aşağıda belirtilen hukuki sebepler dâhilinde işlenebilmektedir.

5. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi uyarınca taleplerinizi, mahiyetine ve başvuru yönteminize göre CUK Creative Bilişim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de (Tebliğ) belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle:

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

GDPR’ın “Veri sahibinin hakları” başlıklı 15 inci maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

BAŞVURU KANAL ve ADRESLERİMİZ

Şirket Ünvanı

CUK Creative Bilişim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.

Direkt Başvuru: GÜLBAHÇE MAHALLESİ GÜLBAHÇE CAD. KULUÇKA MERKEZİ BİNASI Sit. NO: 1 / 45 / 21 MERKEZ-MERKEZ URLA/İZMİR BİNA KODU:28896182

Noter/Posta Kanalı: GÜLBAHÇE MAHALLESİ GÜLBAHÇE CAD. KULUÇKA MERKEZİ BİNASI Sit. NO: 1 / 45 / 21 MERKEZ-MERKEZ URLA/İZMİR BİNA KODU:28896182

Mail: info@hot-pet.com.tr